Jaarverslag 2018

Stichting Evangelische Baptistengemeente Breda

Ukkelstraat 17
4826 PN BREDA
JAARVERSLAG 2018

Inhoud:

1. Balans per 31 december 2018
2. Staat van baten en lasten over 2018 (inclusief begroting 2019)
3. Toelichting op baten en lasten

1. Balans per 31 december 2018

  31 december 2018 31 december 2017
ACTIVA
         
VLOTTENDE ACTIVA        
         
Vooruit betaalde kosten   247,50  
         
Liquide middelen
       
Kas 0,00   0,00  
ING lopende rekening 1.600,47   2.048,26  
ING Zkl Bonus Spaarrekening 25.000,00   24.973,74  
ING Zkl Kwartaal Spaarrekening 3.671,58   3.671,58  
    30.272,05   30.693,58
         
Totaal activa   30.519,55   30.693,58

 

  31 december 2018 31 december 2017
PASSIVA
         
VERMOGEN        
         
Beginstand 30.355,44   30.255,68  
Jaarresultaat 74,11   99,76  
Eindstand
  30.429,55   30.355,44
         
Overlopende passiva   90,00   338,14
         
Totaal passiva   30.519,55   30.693,58

 

2. Staat van baten en lasten

  Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
 
             
BATEN            
Ontvangsten giften t.b.v. Gemeente 13.000,00   14.856,15   15.330,37  
Ontvangsten giften t.b.v. Zending 1.000,00   1.434,39   450,65  
Doorbelaste huur 200,00   200   200,00  
Overige ontvangsten (boekentafel, geluid, e.d.) 100,00   42,45   222,05  
             
Som der baten
  14.300,00   16.532,99   16.203,07
             
LASTEN            
Huisvestigingskosten (huur gebouw) 7.300,00   7.600,00   7.725,00  
Vergoedingen gastsprekers 2.900,00   3.070,36   3.096,31  
Giften goede doelen (zending e.d.) 3.450,00 (1) 3.353,73 (1) 2.769,90  
Algemene kosten t.b.v. Gemeentewerk 1.800,00 (2) 1.578,13 (2) 2.119,66  
Kantoorkosten 500,00   702,05   220,23  
             
Som der lasten
  15.950,00   16.304,27   15.931,10
Financiële baten en lasten (rente min bankkosten)   -150,00   -154,61   -172,21
             
Resultaat   -1.800,00   74,11   99,76

 

3. TOELICHTING BATEN EN LASTEN

Als verantwoording van diverse posten uit de staat van baten en lasten over het jaar 2017 zijn hieronder enkele onderbouwende specificaties opgenomen.

 

(1) Giften goede doelen
Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
 
Naam      
Stichting Hand te Strijen 600,00 600,00 650,00
Stichting Bridge to Light te Veenendaal 1.750,00 2.085,00 1.454,50
Stichting Internationaal Evangelisatie Genootschap (IKEG) 0,00 0,00 100,00
Evangelisatiewerk (Breda) 200,00 118,73 265,40
Diaconie 600,00 500,00 0,00
Gemeentestichters Zuid-Nederland 300,00 0,00 300,00
Diversen 0,00 50,00 0,00
       
Totaal – Giften goede doelen 3.450,00 3.353,73 2.769,90

 

(2) Algemene kosten
Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
 
       
Kosten t.b.v. eredienst 400,00 197,90 678,02
Kosten koffiedrinken e.d. 500,00 654,42 417,80
Contributies (m.n. ABC-gemeenten Nederland) 250,00 447,50 421,08
Kosten boekentafel 75,00 66,67 111,32
Verzekeringen 50,00 52,64 52,64
Kosten workshops 100,00 90,00 0,00
Kosten geluid 425,00 69,00 438,80
       
Totaal – Algemene kosten 1.800,00 1.578,13 2.119,66