Jaarverslag 2017

Stichting Evangelische Baptistengemeente Breda

Ukkelstraat 17
4826 PN BREDA
JAARVERSLAG 2017

Inhoud:

1. Balans per 31 december 2017
2. Staat van baten en lasten over 2017 (inclusief begroting 2018)
3. Toelichting op baten en lasten

1. Balans per 31 december 2017

  31 december 2017 31 december 2016
ACTIVA
         
VLOTTENDE ACTIVA        
         
Vooruit betaalde kosten     180,00
         
Liquide middelen
       
Kas   369,10  
ING lopende rekening 2.048,26   334,12  
ING Zkl Bonus Spaarrekening 24.973,74   23.952,74  
ING Zkl Kwartaal Spaarrekening 3.671,58   5.419,72  
    30.693,58   30.075,68
         
Totaal activa   30.693,58   30.255,68

 

  31 december 2017 31 december 2016
PASSIVA
         
VERMOGEN        
         
Beginstand 30.255,68   30.800,74  
Jaarresultaat 99,76   -545,06  
Eindstand
  30.355,44   30.255,68
         
Nog te betalen bedragen   338,14  
         
Totaal passiva   30.693,58   30.255,68

 

2. Staat van baten en lasten

  Begroting 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
 
             
BATEN            
Ontvangsten giften t.b.v. Gemeente 15.000,00   15.330,37   15.132,95  
Ontvangsten giften t.b.v. Giften 400,00   450,65   908,60  
Doorbelaste huur 200,00   200,00    
Overige ontvangsten (boekentafel, geluid, e.d.) 100,00   222,05   69,85  
             
Som der baten
  15.700,00   12.203,07   16.111,40
             
LASTEN            
Huisvestigingskosten (huur gebouw) 7.700,00   7.725,00   7.700,00  
Huur zwembad 0,00     282,50  
Vergoedingen gastsprekers 2.530,00   3.096,31   2.669,25  
Giften goede doelen (zending e.d.) 3.000,00 (1) 2,796,90 (1) 2.836,87  
Algemene kosten t.b.v. Gemeentewerk 2.300,00 (2) 2.119,66 (2) 2.750,22  
Kantoorkosten 300,00   220,23   348,87  
             
Som der lasten
  15.830,00   15.931,10   16.587,71
Financiële baten en lasten (rente min bankkosten)   -150,00   -172,21   -68,75
             
Resultaat   -280,00   99.76   -545,06

 

3. TOELICHTING BATEN EN LASTEN

Als verantwoording van diverse posten uit de staat van baten en lasten over het jaar 2017 zijn hieronder enkele onderbouwende specificaties opgenomen.

 

(1) Giften goede doelen
Begroting 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
 
Naam      
Stichting Hand te Strijen 650,00 650,00 550,00
Stichting Bridge to Light te Veenendaal 1.500,00 1454,50 900,00
Stichting Internationaal Evangelisatie Genootschap (IKEG) 100,00 550,00
Stichting Christenen voor Israël 159,25
Evangelisatiewerk (Breda) 250,00 265,40 279,62
Diaconie 600,00 398,00
Gemeentestichters Zuid-Nederland 300,00
       
Totaal – Giften goede doelen 3.000,00 2.769,90 2.836,67

 

(2) Algemene kosten
Begroting 2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
 
       
Kosten t.b.v. eredienst 700,00 678,02 1.402,56
Kosten koffiedrinken e.d. 400,00 417,80 453,43
Contributies (m.n. ABC-gemeenten Nederland) 400,00 421,08 353,32
Kosten boekentafel 100,00 111,32 51,75
Verzekeringen 50,00 52,64 131,68
Kosten geluid 650,00 438,80 357,48
       
Totaal – Algemene kosten 2.300,00 2.119,66 2.750,22